img

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.copper.sk

Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.copper.sk je:


COPPER, spol.s r.o.

ČSA16

97401 Banská Bystrica


Tel: 048/4113890

Fax: 048/4115887

Mobil: 0908903170

e-mail: elektro@copper.sk

e-mail: copper@copper.sk
e-mail: dopyt@copper.sk


Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46,
974 01 Banská Bystrica
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany
spotrebiteľa
tel: 048/412 49 69, 415 18 71
fax: 048/4124 693
email: bb@soi.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1 Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár - objednávkou tovaru


2 Ak objednáva fyzická osoba - nepodnikateľ musí uviesť meno, priezvisko a adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail.

3 Ak objednáva právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež musí uviesť obchodné meno, IČO, DIČ a ak je platca DPH tak aj IČ DPH

4 Ak chce tovar dodať na inú adresu ako fakturačnú musí to v procese objednávania zadať.


5 Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky. Týmto dochádza k akceptácii objednávky tovaru zo

strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.


CENY

1 Ceny na internetovom obchode sú uvádzané s DPH, K cene tovaru sa účtujú  poplatky prepravných spoločností.

Konečnému zákazníkovi tovar zasielame v maloobchodných cenách na dobierku. 

Veľkoobchodným zákazníkom zasielame tovar za veľkoobchodné ceny. Predpokladom nároku zákazníka na veľkoobchodné ceny je živnostenský

list v oblasti elektro alebo audio techniky. Minimálna hodnota tovaru na jednu objednávku pre veľkoobchodný odber je 35 Eur v cenách bez DPH. 


2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny a množstva objednaného tovaru. Zmeny cien a skladových zásobách sú v objednávkovom systéme predávajúceho aktualizované v určitým časových intervaloch a z tohto dôvodu nemusia byť údaje ohľadne tovaru na nákupnom portáli vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Túto skutočnosť berie kupujúci na vedomie.


3 Ceny uvedené na tejto www stránke platia pre e-shop nákup a nemusia sa zhodovať s cenami na našej malopredajni  !!


TOVAR A JEHO PREPRAVA
1 Zásielky posielame prevažne kuriérom UPS : doručenie do 24 hodín (od prevzatia zásielky od nás), cena za dopravu je: 5,40 Eur s DPH.

V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. zásielke neúčtujeme žiadne manipulačné poplatky (balné a pod.). Pri objednávke nad 100 Eur bez DPH náklady na prepravu znáša naša spoločnosť. Tovar zasielame najčastejšie  prepravnou spoločnosťou (UPS). Iný spôsob dopravy tovaru je potrebné dohodnúť. Osobný odber je potrebné dohodnúť vopred.


2 Objednávky sú evidované až do úplného vybavenia. Pokiaľ je dodacia lehota u niektorej z položiek dlhšia, je o tom zákazník informovaný už v štádiu spracovávania objednávky alebo v čo najkratšom čase po obdržaní objednávky. V prípade že objednávka nemôže byť vybavená jednorázovo, zákazníka  o tom informujeme. V takomto prípade sa cena za prepravu účtuje len pri prvej zásielke, prepravné náklady na ďalšie zásielky sa už zákazníkovi neúčtujú.


3 Tovar, ktorý máme na sklade je expedovaný zákazníkovi do jedného dňa. O položkách, ktoré naša firma už nie je schopná zabezpečiť, informujeme zákazníka a po dohode s ním buď položku z objednávky stornujeme, alebo dohodneme náhradu. Tovar, ktorý nemáme na sklade, okamžite objednávame. Plnenie objednávky je v aktuálnych cenách, pokiaľ nebola zákazníkovi vystavená ponuka. Pokiaľ bola, musí byť v objednávke uvedené jej číslo.


4 Pokiaľ chcete prísť  pre  tovar osobne, je  potrebné spraviť  objednávku  cez  e-shop a zvoliť prevzatie osobne na predajni


PLATENIE

1 Konečnému zákazníkovi tovar zasielame v maloobchodných cenách na dobierku. 


2 Po korektných odberoch je možné dohodnúť platbu na faktúru so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia. So zákazníkmi s pravidelným odberom tovaru je možné dohodnúť osobitné obchodné podmienky. Zákazník, ktorý má neuhradené faktúry za odobratý tovar v hodnote vyššej ako 166 Eur bez DPH, okamžite stráca platobné výhody a ďalšie objednávky budú realizované až po vyrovnaní pohľadávky.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1 Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodniká) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ objednávateľ využije právo odstúpenia od zmluvy použije tento Formulár o odstúpení od zmluvy a tento zašle na vlastné náklady spolu s nepoškodeným tovarom v pôvodnom obale a s kompletnou dokumentáciou a príslušenstvom na adresu dodávateľa. (Pozor - nie na DOBIERKU). 


2 Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
1 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať obal, v ktorom je tovar zabalený (či nie je poškodený) a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou - protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V opačnom prípade sa má za to, že kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom stave. Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci má nárok neprebrať tovar, ak je viditeľne poškodený prepravou. V tom prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru.


2. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať aj v prípade osobného prevzatia tovaru na prevádzke predávajúceho. Kupujúci má nárok neprebrať tovar, ak je viditeľne poškodený.


3 Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.copper.sk je 24 mesiacov. Dĺžka záručnej doby je rovnaká pre všetkých kupujúcich internetového obchodu (tak spotrebiteľov, ako aj podnikateľov), ak zákon neustanovuje inak. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doba od uplatnenia reklamácii až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.  Ak dôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Ak dôjde k výmene časti novej veci, u ktorej to povaha veci dovoľuje. Na uvedenú časť začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.


4 Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii. Pre uplatnenie reklamácii je potrebné vyplniť tento formulár:  Formulár na uplatnenie reklamácie


5 Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

6 Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na copper@copper.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.